Blog

Sen o ATOlovém království

21. 11. 2011, 9:08

„Zhrzený bratr je nepřístupnější než pevná tvrz a sváry jsou jako závora paláce“ Přísloví 18:19

ATOL

Bylo, nebylo… Za devatero horami a osmero řekami, na dohled od pevniny se rozkládalo ATOlové království, které svým obyvatelům poskytovalo veškerý komfort.Vládl v něm osvícený panovník, za vydatné pomoci svých potomků. Prvorozený syn, zrozený v NOVu, byl všeobecně uznávaný jako logický králův následník, neboť byl ze všech ratolestí nejsilnější a vítězil na většině turnajů. Dcera zase hrála PRIM v pořádání zábavných večerů pro poddané. A TO ani nemluvím o druhém synovi CTiradovi a nevlastní dceři AKAše, kteří ač bez práva na následnictví trůnu, rovněž významným dílem přispívali k hladkému chodu celé říše.

Královi levobočci, BARAN a ATaMan, sice do chodu říše mluvit nemohli, ale měli alespoň zabezpečený nezbytně nutný podíl na celkových výnosech království.

Jednoho dne, jak už tomu v koloběhu času bývá, panovník zemřel a všechen lid doufal, že jeho následníci budou pokračovat v jeho osvíceném způsobu vládnutí, který využíval silných stránek všech potomků.

Situace se ale začala komplikovat. Ačkoliv všeobecně respektovaná rada starších rozhodla o budoucím mechanismu vládnutí, královi potomci se nemohli shodnout, zda budou i nadále využívat služeb stávajícího a osvědčeného králova rádce MEDRESE, který byl do té doby panovníkovou pravou rukou, neboť nejstarší syn, který se obával, že bez otcovy podpory ztratí svůj vliv, spoléhal spíše na jiného rádce, slovutného NELSONA, ze vzdálené říše.

O konfliktu šuškalo se po celém království, ale navenek bylo téma mezi zapovězenými, protože každý se obával, že nebude-li držet jazyk za zuby, bude dříve či později sťat.

Patovou situaci se rozhodli královi potomci vyřešit za pomoci poutníka, který nebyl zatížen jejich malichernými spory, neboť se jim ani po delší době nepodařilo mezi sebou domluvit a najít shodu.

A takto pravil onen moudrý muž: „Nebude více blahobytu ve vašem ATOlovém království, pokud vaše jednota narušena bude, vlivem malicherných půtek. Zapomeňte na staré křivdy a přijměte společnou odpovědnost za stav věcí budoucích. Mít za každou cenu poslední slovo a zesměšnit bratra svého neznamená vítězství ve válce, ale je jen chimérou v nekonečném koloběhu času… A ty, nejstarší, zrozený v NOVu, příkladem měl bys jít ostatním, neboť jen svou případnou velkorysostí a svolením k smíru uchováš si svou pradávnou slovutnost. Ostatní pak v takovém případě mají za povinnost Tě ctít. Neboť nezapomeňte, že nepřátelští PRINTové se za hranicemi již RADÍ O bojové taktice, ostří čepele svých nožů a šikují svá vojska za bojového pokřiku: OOH, OOH!!! A ON LINE se již teď do nesmírné dálky.“

 


Publikováno v M&M 21. 11. 2011

 

PETR MAJERIK
media coach